Main news, News

Paul Manandise: Зло треба знищувати злом!

Поль Манандіз – відомий французький співак, друг Героя України Василя Сліпака, щирий патріот нашої держави, який майже 7 років живе в Києві і наразі захищає Україну в інформаційному просторі.

Я знав що пропаганда спричинить проблеми, але саме в який спосіб це станеться – було не зовсім ясно.
 
Країна, що напала на нас, застосовує різні ідеї.
 
Іх пропаганда цілить в наші хороші і погані сторони, грає з нашою наївністю, довірою, купує змі і тих хто змі контролює ( такі самі методи вживав дехто Берлусконі)! А Берлусконі фінансувала сицилійська мафія, Cosa Nostra!
 
Пропаганда базується на корупціі, впливі, інфільтраціі, на всіх рівнях суспільства – на неправді.
 
Корупція – звичайно, але також використання відомих осіб, що користуються нашою довірою. Ідея – це неправда. Але її повторюють стільки разів, допоки вони самі не починають вірити. Політика пропаганди базується також на тонкощах сприйняття – свідомого, несвідомого, підсвідомого.
Тільки так стала можливою ця війна. І нас ще сприймають як нацистів! І цей бруд зовсім не смішний!
 
Пропаганда рашистів дісталась вже не лише Європи! NY Times закликає Байдена поставити умови Україні – змусити нас віддати окуповані територіі і – наших людей!!! Якщо європейців лякають нацистами, то американців атакують апелюючи до іх прагматизму: це « іх» гроші ідуть десь за океан. Тролі підкидають купу аргументів, чому Україні не треба допомагати зброєю…
 
ЗМІ працює на пропаганду.
 
Я вважаю, що це дуже серйозно. Необхідна світова реформа журналістики, що, як і музика,
мусить залежати не від вивчення ринку, але, натомість, мусить спиратися на якість текстів, роздумів,
чесність інформаціі і на творчий підхід.
 
Необхідне глобальне пробудження наших справжніх емоцій, через котрі ми проживаємо цей неймовірний досвід, досвід життя.
 
Тому що ми наблизилися до такого моменту нашої цивілізації, який можливо відповідає за все наше існування – коли життя намагається знищити життя! Життю важко виживати, коли його намагаються знищити…
 
А життя – це подарунок і привілей. І саме до цього треба повертатись! До розуміння і свідомості!
 
Зло треба знищувати злом!
 
І – саме так виживе наша цивілізація!
 
6– одне з інтерв’ю 2017 року!

Paul Manandise: Evil must be destroyed by evil!

Paul Manandiz is a famous French singer, a friend of the Hero of Ukraine Vasyl Slipak, a sincere patriot of the Ukrainian state, who has lived in Kyiv for almost 7 years and is currently defending Ukraine in the information space.

I knew that propaganda would cause problems, but in what way it was not quite clear.

The country that attacked us uses different ideas.

Their propaganda aimes at our good and bad sides, plays with our naivety, trust, buys the media and those who control (the same methods used by some Berlusconi)! And Berlusconi was funded by the Sicilian mafia, Cosa Nostra!

Рropaganda is based on corruption, influence, infiltration, at all levels of society – and lies.

Corruption is common but also the use of famous people who use our trust. The information is false. But it repeats so many times until they begin to believe themselves. Propaganda policy is also based on the intricacies of perception: conscious, unconscious, subconscious.
Only like that this war became possible. And we are still perceived as Nazis! And this dirt is not funny at all!

Rashist propaganda has reached not only Europe! Ny Times calls on Baiden to put conditions to Ukraine – to make us give up the occupied territories and – our people !!! If Europeans are scared by “the Nazis”, Americans are attacked by appealing to their pragmatism: it is “their” money goes somewhere over the ocean. The trolls throw a bunch of arguments as to why Ukraine should not receive help and support from Europe and USA…

The media works for propaganda.

I think it is very serious. We need worldwide reform of journalism that, like music, should depend not on the study of the market, but instead, it must be based on the quality of writing, reflections,
Honest information and creative approach.

The global awakening of our true emotions is needed, through which we live this incredible experience, of life.

Because we are approaching this ultimate moment of our civilization, possibly of our whole existence! When life tries to destroy life! It is difficult for life to survive amidst all destructions.

And life is a gift and a privilege. And this is exactly what we need to come back to! Understading and consciousness!

Еvil must be destroyed by evil!

And so our civilization will survive!